آغاز عملیات اتصال بیمارستان بهنیا به شبکه فیبر نوری کشور