اجرای مرحله دوم ساخت بلوک زایمانی و پست برق بیمارستان بهنیا

اجرای مرحله دوم ساخت بلوک زایمانی و پست برق بیمارستان بهنیا

در تاریخ ۲۸/۹/۹۴مرحله دوم ساخت بلوک زایمانی بیمارستان بهنیا

شامل ایجاد دیواره های بین قسمتها و لوله کشی ساختمان و همچنین

بتن ریزی فنداسیون و ستون های پست برق بیمارستان بهنیا اجرایی گردید.

به امید آنکه در آینده نزدیک شاهد بهره برداری از این دو پروژه در حال ساخت باشیم.


روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون