ارتقا ء رتبه بیمارستان

 قابل توجه پرسنل بیمارستان بهنیا  اعم از بخشهای بالینی،بخشهای

پاراکلینیکی و واحد های پشتیبانی ،ارتقاء رتبه بیمارستان از درجه ۳ به درجه ۲ را

به تمامی عزیزان تبریک عرض می نماییم و امیدوراریم در سایه تلاش بیشتر

این رتبه در سالهای پیش رو ارتقا یابد.

فایل مقایسه ای با سال ۹۳

مدیریت بیمارستان بهنیا