بازدید از بیماران بستری آنفلوآنزا

در تاریخ ۲۶/۹/۹۴مدیریت محترم شبکه و ریاست بیمارستان بهنیا

جناب آقای دکتر اویسی به اتفاق مدیر محترم بیمارستان آقای احمدی

و کارشناسان واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای شبکه بهداشت

و درمان شهرستان تیران و کرون از بیماران بستری آنفلوآنزا در بیمارستان

و روند درمانی و مراقبتهای بالینی صورت پذیرفته از این بیماران بازدید بعمل آوردند.


روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون