بازدید تیم ارزیاب اعتبار بخشی وزرات بهداشت و درمان و معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از بیمارستان بهنیا

در تاریخ۶/۱۲/۹۴تیم ارزیاب اعتبار بخشی وزارت بهداشت و درمان و معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از بخشهای مختلف بیمارستان بهنیا بازدید بعمل آوردند.در این بازدید سنجه های بخشهای اورژانس ،بهبود کیفیت،تغذیه،مدیریت پسماند و ایمنی بیما رمورد ارزیابی مجدد کارشناسان قرار گرفت.

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون