بازدید سر زده ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر اصغری از بیمارستان بهنیا

در شامگاه ۵/۱۲/۹۴ آقای دکتر اصغری ریاست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به صورت سر زده ازبیمارستان بهنیا تیران بازدید بعمل آوردند.در این بازدید آقای دکتر اصغری ضمن بازدید از قسمتهای مختلف بیمارستان بهنیا رهنمودهای لازم و دستورات خود را به مدیر بیمارستان ارائه نمودند .


روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران وکرون