بازدید مدیر محترم اقتصاد درمان و مدیر محترم نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از بیمارستان بهنیا

در تاریخ۱۱/۵/۹۴مدیر محترم اقتصاد درمان و استاندارهای معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جناب آقای دکتر شفیعیون در معیت مدیر محترم نظارت بر درمان و اعتبار بخشی و صدور پروانه های این معاونت جناب آقای دکتر شیرانی از روند و سیر تحول و ارتقاء بخشهای مختلف بیمارستان بهنیا بازدید بعمل آوردند.در این بازدید آقای احمدی مدیریت محترم بیمارستان به تشریح تحولات جدید در بیمارستان  بهنیا پرداختند.آقای دکتر شفیعیون و آقای دکتر شیرانی از مدیریت بیمارستان و کارکنان خواستند از پتانسیل های موجود در این بیمارستان به نحو شایسته استفاده شود تا این راندمان رو به رشد به مرحله تعالی خدمات بیمارستانی نایل گردد.روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران وکرون