بازدید معاون محترم فرماندار از روند توسعه فضاهای فیزیکی و کیفیت ارائه خدمات درمانی بیمارستان بهنیا

در تاریخ ۲۸/۹/۹۴آقای بنهری معاون محترم فرماندار شهرستان تیران و کرون

به اتفاق آقای دکتر اویسی مدیریت شبکه و ریاست بیمارستان بهنیا و آقای

احمدی مدیر بیمارستان ازروند توسعه فضاهای فیزیکی و کیفیت ارائه خدمات

درمانی بیمارستان بهنیا بازدید بعمل آوردند. آقای بنهری از روند ساخت بلوک

زایمانی بیمارستان و تجهیز سی سی یو و پست برق بیمارستان و همچنین

کلینیک و بخش های بستری و چالش ها و نقاط ضعف و قوت بیمارستان

مطلع گردیدند و از تلاشهای کادر بیمارستان بهنیا ابراز خرسندی نمودند.


روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون