بازدید مهدکودک رنگین کمان به مناسبت روز پرستار

بازدید و اهدای گل به پرستاران بیمارستان بهنیا از طرف بچه های مهدکودک رنگین کمان.