بازدید نماینده شهرستان از بیمارستان

در اين بازديد ايشان از روند پيشرفت پروژه پست برقو  بخشهاي سي سي يو و دياليز بازديد نمودند.