برگزاری اولین جلسه اعتبار بخشی سال ۹۴ در بیمارستان بهنیا