برگزاری دومین جلسه اعتبار بخشی سال ۹۴ در بیمارستان بهنیا