درباره بیمارستان

معرفي بيمارستان:بيمارستان محمد بهنيا  در منطقه غرب استان اصفهان و در محل ورودي شهر تيران واقع شده است.بناي اوليه اين مركز به منظور اورژانس شبانه روزي فاطميه احداث شده بود كه در سال۱۳۷۸  بعنوان اورژانس و زايشگاه بهنيا و در سال ۱۳۸۲ بعنوان بيمارستان فعاليت خود را شروع نمود. فاصله اين مركز درماني با نزديك ترين بيمارستان بعدي ۱۵ كيلومتر مي باشد. در اين دوره از فعاليت نيز به تناسب نيازمراجعين و متناسب با ماموريت سازماني، بخش هاي بستري ، سرپايي و پاراكلينيكي بيمارستان توسعه يافته و اينك افتخار دارد بعنوان مركز دياليز شهرستان به بيماران تحت پوشش شهرستان وهمچنين شهرستان هاي مجاور خدمت رساني  نمايد. لازم به ذكر است تعداد تخت مصوب و ثابت ۳۲تخت كه در حال حاضر تعداد تخت فعال اطفال ۶ تخت، داخلي ۵ تخت و زنان و زايمان ۲ تخت مي باشد.در ضمن اين بيمارستان خيرساز بوده كه به شكل دولتي با درجه ارزشيابي ۲ در حال فعاليت مي باشد