رتبه اول استان در کیفیت داده های ارسالی به سپاس

با توجه به اهمیت ارسال اطلاعات پرونده های بستری و سرپایی به سامانه

سپاس وزارت بهداشت،بیمارستان بهنیا در سال ۹۴ و در بین بیمارستان های استان

رتبه اول و در بین کل بیمارستان های کشور رتبه ۴۳ را کسب نموده است.

با تشکر از همه همکاران و پرسنل بیمارستان بهنیا


 

مدیریت بیمارستان بهنیا