رسالت بیمارستان

رسالت بیمارستان بهنیا

 

بیمارستان بهنیا واقع در شهرستان تیران و کرون زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با هدف گسترش بهداشت

و ارتقاء سلامت جامعه تحت پوشش تاسیس گردیده است.این بیمارستان از طریق برنامه ریزی،آموزش،پیگیری و با تاکید بر عنصر

بیمار محوری،مدیریت بهبود کیفیت و حفظ ایمنی بیمار و با هدف استقرار نظامهای حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی،تمام امور درمانی

،تشخیصی و اداری را مورد ارزشیابی قرار می دهد.امید است که با تلاشهای همه جانبه تیم مدیریتی و درمانی ، سلامت جامعه

در کلیه سطوح برآورده و در این راستا نیازهای جامعه و پرسنل با بهترین کیفیت پوشش داده شود .

تلفن بیمارستان:۴۲۲۲۶۷۷۶-۴۲۲۲۴۴۲۹