ریاست بیمارستان

سرپرست بیمارستان:جناب آقای دکتر حميد رضا ميرزائيان

تحصیلات:دکتری عمومی

تلفن:۴۲۲۲۳۳۰۴