فعالیت و تکاپو در ارائه خدمات بخش دیالیز به بیماران دیالیزی شهرستان و بیماران دیالیزی مسافر غیر روتین

واحد دیالیز بیمارستان بهنیا از واحدهای فعال بیمارستان بهنیا میباشد که با کادر پرسنلی مجرب و سخت کوش در راستای خدمت بدون منت به بیماران ارجمند به صورت ۳شیفت در روزهای زوج و ۲شیفت در روزهای فرد در حال ارائه خدمات دیالیز به بیماران دیالیزی شهرستان و بیماران غیر روتین که به صورت مسافر از خدمات این واحد بهره مند میگردند میباشد.


روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون