مدیریت بیمارستان

مدیریت بیمارستان

 

جناب آقاي مهندس حسين غضنفري

سمت:مدیریت بیمارستان

تحصیلات :کارشناس ارشد مدیریت HSE (مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست)

تلفن:۴۲۲۲۶۷۷۶ داخلی ۱۰۱