منشور حقوق بیمار

منشور حقوق بیمار


 

- بیمار حق دارد در اسرع وقت درمان و مراقبت مطلوب و موثر،همراه با احترام کامل را بدون توجه به عوامل نژادی ،فرهنگی و مذهبی از گروه درمان انتظار داشته باشد.

- بیمار حق دارد در محل بستری، پزشک ، پرستار و سایر گروه اعضای معالج خود را در صورت تمایل بشناسد.

- بیمار حق دارد در خصوص مراحل تشخیص، درمان و سیر پیشرفت بیماری خود اطلاعات ضروری خود را شخصا و یا در صورت تمایل از طریق یکی از بستگان از پزشک معالج درخواست نماید به طوری که در فوریت های پزشکی این امر نباید منجر به تاخیر در ادامه درمان و یا تهدید جانی بیمار گردد.

- بیمار حق دارد قبل از معاینات و یا اجرای درمان ،اطلاعات ضروری در خصوص عوارض احتمالی و یا کاربرد سایر روش ها در حد درک خود از پزشک معالج دریافت و در انتخاب نهایی درمان مشارکت نماید.

- بیمار حق دارد جهت حفظ حریم شخصی خود از محرمانه ماندن محتوای پرونده پزشکی نتایج معاینات و مشاوره های بالینی جز  درمواردی که براساس وظایف قانونی از گروه معالج صورت می گیرد، اطمینان حاصل نماید.

- بیمار حق دارد از رازداری پزشک و دیگر اعضای تیم معالج برخوردار باشد لذا حضور بالینی افرادی که مستیما درروند درمان شرک دارند موکول به کسب اجازه بیمار خواهد بود.

- بیمار حق دارد از دسترسی به پزشک معالج و دیگر اعضای اصلی گروه معالج در طول مدت بستری ،انتقال و پس از ترخیص اطمینان حاصل نماید.

- بیمار حق دارد در صورت ضرورت اعزام و ادامه درمان، در سایر مراکز درمانی ،قبلا از مهارت گروه معالج ،میزان تعرفه ها و پوشش بیمه ای خدمات در مراکز مقصد مطلع گردد.