ورود و نصب دستگاه دیزل ژنراتور پست برق بیمارستان بهنیا

در تاریخ۲۱/۱/۹۵ پس از پیگیریهای بعمل آمده توسط مدیریت شبکه بهداشت درمان شهرستان تیران وکرون مدیریت بیمارستان بهنیا ،دستگاه دیزل ژنراتوربا ظرفیت۳۵۰کاواجهت پست برق بیمارستان بهنیا پس از ورود در مکان احداث شده درضلع جنوبی بیمارستان نصب ویک گام بلند در راستای گشایش و تأمین برق بخشهای مختلف اتاق عمل و سی سی یو برداشته شد.روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون