پیشرفت قابل ملاحظه ساخت پست برق بیمارستان بهنیا

پست برق بیمارستان بهنیا پیشرفت قابل ملاحظه ای در زمینه ساخت دردیماه سال جاری داشته است و هم اکنون در مرحله بتن ریزی کف اتاقک ژنراتور و دیوار چینی آن میباشد .با امید به آنکه در آینده نزدیک شاهد بهره برداری از این پروژه باشیم.   روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون