۳۰ فروردین روز علوم آزمایشگاهی

 ۳۰ فروردین ، روز گرامی‌داشت دانشمند ایرانی،سید اسماعیل جرجانی، بنیانگذار علم آزمایشگاه و روز علوم آزمایشگاهی گرامی باد.